Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria przygotowuje wniosek o ogłoszenie upadłości, ocenia sytuację przedsiębiorstwapod kątem zdolności upadłościowej, ocenia podstawy ogłoszenia upadłości, przygotowuje iopiniuje propozycje układowe

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Kancelaria pomaga chronić prawa autorskie do utworów i prawa do znaków towarowych orazdochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw do znaku towarowego.

Prawo cywilne

Kancelaria sporządza wszelkie rodzaje umów m. in. sprzedaż, najem, darowizna, pożyczka.Pomaga w prowadzeniu konsultacji przed podpisaniem umowy, wskazuje zagrożenia i ryzykazwiązane z podpisaniem umów.

Spadki

W ramach spraw spadkowych Kancelaria przeprowadza w imieniu Klientów postępowania ostwierdzenie nabycia spadku, zabezpiecza spadek, pomaga w dochodzeniu praw z zachowku,przysługujących spadkobiercom ustawowym pominiętym w testamencie

Nieruchomości

Kancelaria prowadzi postępowania o stwierdzenie zasiedzenia, ochronę prawa własności,ochronę posiadania przed nieuprawnionym naruszeniem, pomaga w odzyskiwaniu gruntówodebranych przez Skarb Państwa, przeprowadza eksmisję z lokali mieszkalnych

Prawo administracyjne

Kancelaria sporządza odwołania od decyzji organów administracyjnych oraz skargi do sąduadministracyjnego. Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach budowlanych, m. in. wuzyskaniu pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli, przygotowania inwestycji

Prawo pracy

Kancelaria chroni pracowników w sporach z pracodawcą. Sporządza odwołania odwypowiedzenia umowy o pracę oraz o przywrócenie do pracy. Kancelaria doradza przedpodpisaniem umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód i separację, o dochodzenie oraz o podwyższeniealimentów, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ograniczenie kontaktów zdzieckiem oraz o uznanie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.