Prawo administracyjne

Kancelaria sporządza wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołania oddecyzji organów administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego. Reprezentuje tezKlientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz przed sądami

Prawo cywilne

Na potrzeby przedsiębiorców Kancelaria sporządza umowy, od najprostszych po złożonekontrakty w obrocie gospodarczym, zabezpiecza realizację umów, bierze udział wnegocjowaniu warunków umów, ocenia skutki prawnych zawartych umów.

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Kancelaria pomaga chronić prawa autorskie do utworów i prawa do znaków towarowych orazdochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw do znaku towarowego.

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy pomoc w przygotowaniu umów w zakresie zamówień publicznych orazopiniuje umowy, analizuje składane oferty pod kątem zgodności i prawidłowości zespecyfikacją istotnych warunków zamówienia i prawem zamówień publicznych.

Prawo pracy

Kancelaria przygotowuje umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, umowy ozakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników, a takżewewnątrzzakładowe i ponad-zakładowe akty prawa pracy. Kancelaria reprezentujepracodawców

Prawo spółek

W ramach obsługi prawnej spółek Kancelaria między innymi przygotowuje projekt umowyspółki, zmiany umowy spółki, statutu spółki, przeprowadza rejestrację spółki, likwidacjęspółki, łączenie, podział i przekształcanie spółek, umowy o zbycie udziałów

Spadki

W ramach spraw spadkowych Kancelaria przeprowadza w imieniu Klientów postępowania ostwierdzenie nabycia spadku, zabezpiecza spadek, pomaga w dochodzeniu praw z zachowku,przysługujących spadkobiercom ustawowym pominiętym w testamencie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria przygotowuje wniosek o ogłoszenie upadłości, ocenia sytuację przedsiębiorstwapod kątem zdolności upadłościowej, ocenia podstawy ogłoszenia upadłości, przygotowuje iopiniuje propozycje układowe

Prawo podatkowe

Kancelaria sporządza opinie w zakresie prawa podatkowego, obowiązków podatkowych, atakże opiniuje wszelkie dokonywane transakcje pod kątem podatkowym. Kancelariareprezentuje także Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi