Prawo podatkowe

Kancelaria sporządza opinie w zakresie prawa podatkowego, obowiązków podatkowych, atakże opiniuje wszelkie dokonywane transakcje pod kątem podatkowym. Kancelariareprezentuje także Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi, organamikontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Kancelaria przygotowuje równieżwniosku o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.