Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy pomoc w przygotowaniu umów w zakresie zamówień publicznych orazopiniuje umowy, analizuje składane oferty pod kątem zgodności i prawidłowości zespecyfikacją istotnych warunków zamówienia i prawem zamówień publicznych. Ponadto Kancelaria świadczy pomoc wykonawcom przy sporządzaniu ofert oraz pomaga wprzygotowaniu odwołań i skarg w sprawach zamówień publicznych. Kancelaria reprezentujeteż strony postępowania w sprawie zamówień publicznych przed Prezesem Urzędu ZamówieńPublicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.