Zasady współpracy

Także w zakresie formy wynagrodzenia kancelaria wychodzi naprzeciw oczekiwaniomKlientom, proponując szeroki zakres możliwych sposobów rozliczania świadczonych usług.

Wynagrodzenie godzinowe: wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasupoświęconego sprawie klienta. Jest to najprostszy i zarazem najbardziej przejrzysty sposóbwynagradzania. Klient płaci po wykonaniu usługi wynagrodzenie, które uzależnione jest tylkoi wyłącznie od nakładu pracy poświęconemu na prowadzenie jego sprawy. Na potrzeby tegowynagrodzenia, przyjęta jest jednolita dla każdego klienta stawka za każdą godzinę pracyprawnika. Wysokość wynagrodzenia, w tym systemie stanowi iloczyn stawki godzinowej orazliczby godzin poświęconych na prowadzenie sprawy danego Klienta.

Wynagrodzenie stałe: po przedstawieniu przez Klienta stanu faktycznego i oczekiwań wobeckancelarii, wspólnie z klientem ustalana jest wysokość wynagrodzenia za wykonanieokreślonej czynności. Spotkanie z klientem, na którym ustalana jest wysokość wynagrodzeniajest bezpłatne i niezobowiązujące. Dopiero po przedstawieniu przez kancelarię możliwychsposobów rozwiązania problemu oraz po dokonaniu wyceny, klient decyduje, czy powierzyćprowadzenie tej sprawy kancelarii. W ten sposób rozliczane mogą być typowe czynności,takie jak: sprawy rozwodowe, sprawy spadkowe, zakładanie spółek, wyłączone są natomiastskomplikowane i trudne do oszacowania sprawy. Zaletą tego rozwiązania jest stała iniezmienna wysokość wynagrodzenia ustalana już w chwili podpisywania umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe: ten sposób wynagradzania skierowany jest do stałych klientów,głównie przedsiębiorców, oczekujących stałej i systematycznej obsługi prawnej. W chwilipodpisywania umowy, Klient deklaruje jakiego zaangażowania czasu wymaga od kancelarii.Wykupuje miesięczny abonament czasu, który poświęcany jest na prowadzenie jego spraw.Po wyczerpaniu limitu czasu wykupionego przez Klienta, dalsze czynności rozliczane sąwedług systemu godzinowego, jednakże po preferencyjnej, niższej stawce za każdą godzinępracy. Kancelaria przewiduje kilka poziomów abonamentu, co pozwala każdemu Klientowina dostosowanie odpowiedniej jego wysokości do spodziewanych potrzeb. Klient w każdejchwili może zmienić wybrany przez siebie abonament, zarówno na wyższy jak i niższyabonament. Zaletą tego systemu jest niższa wysokość wynagrodzenia w stosunku dopozostałych systemów wynagradzania.

Wynagrodzenie success fee: ten sposób wynagrodzenia skierowany jest dla Klientów, którzydochodzą niepewnych, bądź wątpliwych roszczeń. Aby uniknąć ryzyka poniesienia wysokichkosztów, związanych z dochodzeniem roszczeń, Klient część ryzyka może przerzucić nakancelarię. Wynagrodzenie podzielone jest na dwie części: stały, niski ryczałt ustalany dla tej konkretnej sprawy oraz wynagrodzenie płatne tylko w przypadku powodzenia prowadzonejsprawy, często mające formę odpowiedniego udziału procentowego w wyegzekwowanej dlaKlienta należności. Niezależnie od wybranego systemu rozliczania wynagrodzenia, Klient otrzymuje każdorazowo szczegółowe zestawienie wykonanych na jego rzecz czynności.