Prawo pracy

Kancelaria przygotowuje umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, umowy ozakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników, a także wewnątrzzakładowe i ponadzakładowe akty prawa pracy. Kancelaria reprezentujepracodawców przed sądami pracy oraz w sporach ze związkami zawodowymi.