Zasady współpracy

Także w zakresie formy wynagrodzenia kancelaria wychodzi naprzeciw oczekiwaniomKlientom, proponując szeroki zakres możliwych sposobów rozliczania świadczonych usług. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego sprawie klienta

Oferta

Kancelaria świadczy usługi w pełnym zakresie, począwszy od udzielania doraźnych poradprawnych, sporządzania opinii prawnych rozpatrujących złożone problemy prawne, przezzastępstwo procesowe przed sądami, w tym sądami administracyjnymi, po egzekucję

Prawo cywilne

Na potrzeby przedsiębiorców Kancelaria sporządza umowy, od najprostszych po złożonekontrakty w obrocie gospodarczym, zabezpiecza realizację umów, bierze udział wnegocjowaniu warunków umów, ocenia skutki prawnych zawartych umów.

Prawo spółek

W ramach obsługi prawnej spółek Kancelaria między innymi przygotowuje projekt umowyspółki, zmiany umowy spółki, statutu spółki, przeprowadza rejestrację spółki, likwidacjęspółki, łączenie, podział i przekształcanie spółek, umowy o zbycie udziałów

Prawo administracyjne

Kancelaria sporządza wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołania oddecyzji organów administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego. Reprezentuje tezKlientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz przed sądami

Prawo pracy

Kancelaria przygotowuje umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, umowy ozakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników, a takżewewnątrzzakładowe i ponad-zakładowe akty prawa pracy. Kancelaria reprezentujepracodawców

Prawo podatkowe

Kancelaria sporządza opinie w zakresie prawa podatkowego, obowiązków podatkowych, atakże opiniuje wszelkie dokonywane transakcje pod kątem podatkowym. Kancelariareprezentuje także Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy pomoc w przygotowaniu umów w zakresie zamówień publicznych orazopiniuje umowy, analizuje składane oferty pod kątem zgodności i prawidłowości zespecyfikacją istotnych warunków zamówienia i prawem zamówień publicznych.